Indkøbskurv
0
 • Mangler du noget til din fest, LEJ DET HER
 • Kontakt os på 321 4444 1 | info@lejdether.dk
 • FRI FRAGT OP TIL 20 KG VED KØB OVER 499 kr.

LejDetHer.dk Leje- og handelsbetingelser 2020 - V012020

Læs vores Leje- og handelsbetingelser 2020

V.022020

Retsforholdet mellem køber/lejer og LejDetHer.dk bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med LejDetHer.dk udlejningsbetingelser. Disse vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside www.LejDetHer.dk eller kan rekvireres pr. e-mail, ved at kontakte os på tlf. 321 4444 1

Leje og købspriser

Alle lejepriser vist på siden gælder pr. dag. Der kan være rabat på længere lejeperiode. Længere lejeperiode vælges under bestillingskurven. Alle priser på købsvarer er pr enhed, som vist på produktsiden.

Ved handel med kreditkort

Vi trækker først beløbet på kredit ved afsendelse af produkter eller efter aftale. Der er desuden 14 dages returret på produkter købt på nettet. Dette gælder ikke lejevarer.

Tilbud og gyldighed

Alle priser opgives inkl. moms, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger. Annulleres en ordre senere end 14 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 50 % af lejeprisen anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Annulleres kontrakten senere end 3 dage før aftalt lejedato, debiteres lejer 100% af lejesummen + teknikerhonorarer.

Annulleres en ordre før 14 til 21 dage inde 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 10 % af lejeprisen anført i kontrakten/ordrebekræftelsen. 

Der er dog andre krav ved produktions opgaver / fremstilling af udstyr, efter aftale med kunde. Her krediteres der ikke noget beløb. Hele beløbet skal betales ved aflysning. Dette gælder efter der er givet accept fra kunde til at LejDetHer.dk starter arbejdet med at bygge det ønsket udstyr.

Dette gælder også ikke-afhentede vare. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til LejDetHer.dk. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftligt. Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af lejen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved aflysning forbeholder LejDetHer.dk sig retten til at fakturere faktiske afholdte omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.

Betalingsbetingelser

Afregning sker normalt umiddelbart efter lejekontraktens afslutning, eller til de i lejekontrakten gældende terminer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Underskriverne erklærer sig indforstået med hele kontraktens indhold, og returnerer denne i underskrevet tilstand. Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig. LejDetHer.dk forbeholder sig retten til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke returneret kontrakt. Ved udlejninger forbeholder LejDetHer.dk sig retten til at kræve depositum, en del af den totale lejeafgift forud, den totale lejeafgift forudbetalt eller kontant betaling ved udlevering af udstyret. Ved elektronisk fakturering kan der debiteres et gebyr der pt. udgør 100,00 kr. + moms.

Lejeperiode

Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af LejDetHer.dk’s, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen og slutter kl.10.00 på returneringsdagen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har LejDetHer.dk ret til at debitere ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger LejDetHer.dk måtte have haft ved opfyldelse af anden lejeaftale. Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før LejDetHer.dk har givet sit samtykke. Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er LejDetHer.dk berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr på lejers regning. Det samme gælder, såfremt lejer mislighold er kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften.

Reklamationer

Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen eller afhentningen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 2 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Det er til hver en tid lejers pligt at optælle og godkende det, i kontrakten, anførte udstyr. Følgende udvidede force majeure fritager LejDetHer.dk fra forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder som LejDetHer.dk ikke forudså eller burde have forudset. Ved kontrakt og/eller aftalekøb, forbliver varerne LejDetHer.dk’s ejendom til kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. Såfremt nedbrud eller fejl på udlejers udstyr skulle opstå under en produktion, kan der kun gives forholdsmæssig kompensation for den tid udstyret var ude af funktion/drift og kun forhold til den specifikke del af udstyret hvor fejl/nedbrud opstod. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl, som er opstået i kundens, venue eller 3. mands udstyr, signalveje eller medier.

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.

Tilbud på produktioner/opsætninger af lejet udstyr, omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, bro eller toldafgifter. Det er til hver en tid lejers ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. Til LejDetHer.dk køretøjer. Registreringsnumre på vore biler kan oplyses på opfordring. Samtidig er det lejers ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er clearet så vi kan køre til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det lejers ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før opsætningens start.

Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskab lejer eller ordregiver. Det er lejers ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå. Såfremt opstilling er påbegyndt og udført korrekt efter tegning/anvisning eller beskrivelse, og kunde ønsker lejede udstyr omplaceret, debiteres der ekstratimer efter gældende takst.

 Forsikringsbetingelser

Udstyr lejet hos LejDetHer.dk skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Som kunde hos os er du altid velkommen til selv, at forsikre udstyret hos eget forsikringsselskab. Dog viser vores erfaring os, at det ofte er svært at finde en forsikring der dækker teknisk udstyr samt, at de forsikringer der eksisterer ofte er meget dyre. Derfor tilbyder LejDetHer.dk vores kunder, at forsikre udstyret gennem os mod et tillæg på 5% af bruttolejeprisen. Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på 12.500 kr. ex moms og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.

Forsikringen dækker ikke:

 • Udenfor Danmark
 • Ridser på skærme, optikker og lærreder
 • Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af lejer eller dennes ansatte og repræsentanter
 • Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse
 • Driftstab eller anden indirekte følge af skade
 • Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne
 • Bortkommen udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.
 • Simpelt tyveri
 • Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold
 • Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum
 • Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler
 • Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde denne til politiet straks. Samtidig skal LejDetHer.dk underrettes hurtigst muligt. LejDetHer.dk skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.

Betingelser ved leje af udstyr

Afhentning, transport og returnering

Det lejede skal afhentes på LejDetHer.dk aktuelle lageradresse; Kalbyvej 32, 4684 Holmegaard, med mindre andet er aftalt. Såfremt lejer selv afhenter det lejede skal transporten ske i dertil egnet køretøj og på forsvarlig måde. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at underkende transporten. Opbevaring af udstyret skal ske i aflåst rum ved stuetemperatur. Afhentnings- og returneringssted er: Kalbyvej 32, 4684 Holmegaard. Lejer skal afhente og returnere lejet udstyr ved indgangsporten til vores lager. LejDetHer.dk forbeholder sig, til en hver tid, retten til at få fremvist gyldigt kørekort, sygesikringsbevis, pas eller andet gyldigt identifikationsdokument på den ansvarlige lejer af udstyret. Lejer underskriver altid en kvittering for modtagelse af det lejede udstyr, samt kvitterer for accept af de gældende generelle lejebetingelser for LejDetHer.dk. Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der debiteres pt. 500 kr. pr. time, for rengøring af udstyr og kabler incl. hjælpematerialer.

Betingelser ved udlejningsudstyr under udendørsarrangementer

Ved udendørsarrangementer skal alt udstyr/effekter sikres effektivt mod vejr, vind og andre eksternaliteter. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at underkende, og stoppe produktionen/lejers opsætning indtil nødvendig sikring er foretaget.

Ansvar for det lejede udstyr

Udstyret må kun anvendes af lejer eller dennes repræsentant.

Lejeren er i lejeperioden fuldt ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. Eventuelle skader eller bortkomster skal uden ubegrundet ophold anmeldes til LejDetHer.dk. Tyveri, hærværk og ulykker skal endvidere politianmeldes. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra LejDetHer.dk. LejDetHer.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af tilsvarende funktion. LejDetHer.dk er berettiget til selv, eller ved repræsentant, når som helst at besigtige det lejede udstyr på brugsstedet.

Afbrydelse af lejeperiode og/eller produktion

Såfremt lejer under lejeperioden misligholder de gældende lejebetingelser, kan LejDetHer.dk til hver en tid erklære kontrakten annulleret og afhente det lejede udstyr på lejers regning. Lejer er fortsat forpligtet til at betale fuld lejeafgift + eventuelle omkostninger ved annullering af kontrakten og afhentning af udstyret. De, i dette afsnit nævnte, forhold er også gældende i tilfælde hvor LejDetHer.dk har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort hvad denne kan for at sikre disse forhold. LejDetHer.dk forbeholder sig samtidig retten til at afbryde en produktion/opsætning, helt eller momentant, hvis LejDetHer.dk har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort nogle tiltag for at sikre disse forhold.

Kapacitet og forhold

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for, at udstyret opfylder Lejers særlige forventninger om kvalitet og formålstjenlighed.

Klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus på dette link. Nævnenes Hus 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Såfremt du har spørgsmål til lejebetingelserne er du velkommen til at kontakte os.

LejDetHer.dk
Kalbyvej 32
4684 Holmegaard
CVR.nr. 38281143
Tlf. +45 321 4444 1
Mail: info@LejDetHer.dk