Du er ikke logget ind.
Log ind - Glemt kodeord?
Se de nyeste varer her
Kurv (0)
Landergruppen
LejDetHer.dk Leje- og handelsbetingelser 2020 - V012020

Læs vores Leje- og handelsbetingelser 2020


V.012020


Retsforholdet mellem køber/lejer og LejDetHer.dk bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med LejDetHer.dk udlejningsbetingelser. Disse vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside www.LejDetHer.dk eller kan rekvireres pr. e-mail, ved at kontakte os på tlf. 321 4444 1


Leje og købspriser


Alle lejepriser vist på siden gælder pr. dag. Der kan være rabat på længere lejeperiode. Længere lejeperiode vælges under bestillingskurven. Alle priser på købsvarer er pr enhed, som vist på produktsiden.


Ved handel med kreditkort


Vi trækker først beløbet på kredit ved afsendelse af produkter eller efter aftale. Der er desuden 14 dages returret på produkter købt på nettet. Dette gælder ikke lejevarer.


 Tilbud og gyldighed


Alle priser opgives inkl. moms, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger. Annulleres kontrakten senere end 7 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 50 % af lejeprisen anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Annulleres kontrakten senere end 3 dage før aftalt lejedato, debiteres lejer 100% af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke-afhentede vare. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til LejDetHer.dk. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftligt. Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af lejen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved aflysning forbeholder LejDetHer.dk sig retten til at fakturere faktiske afholdte omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.


 Betalingsbetingelser


Afregning sker normalt umiddelbart efter lejekontraktens afslutning, eller til de i lejekontrakten gældende terminer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Underskriverne erklærer sig indforstået med hele kontraktens indhold, og returnerer denne i underskrevet tilstand. Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig. LejDetHer.dk forbeholder sig retten til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke returneret kontrakt. Ved udlejninger forbeholder LejDetHer.dk sig retten til at kræve depositum, en del af den totale lejeafgift forud, den totale lejeafgift forudbetalt eller kontant betaling ved udlevering af udstyret. Ved elektronisk fakturering kan der debiteres et gebyr der pt. udgør 100,00 kr. + moms.


 Lejeperiode


Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af LejDetHer.dk’s, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen og slutter kl.10.00 på returneringsdagen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har LejDetHer.dk ret til at debitere ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger LejDetHer.dk måtte have haft ved opfyldelse af anden lejeaftale. Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før LejDetHer.dk har givet sit samtykke. Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er LejDetHer.dk berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr på lejers regning. Det samme gælder, såfremt lejer mislighold er kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften.


 Reklamationer


Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen eller afhentningen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 2 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Det er til hver en tid lejers pligt at optælle og godkende det, i kontrakten, anførte udstyr. Følgende udvidede force majeure fritager LejDetHer.dk fra forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder som LejDetHer.dk ikke forudså eller burde have forudset. Ved kontrakt og/eller aftalekøb, forbliver varerne LejDetHer.dk’s ejendom til kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. Såfremt nedbrud eller fejl på udlejers udstyr skulle opstå under en produktion, kan der kun gives forholdsmæssig kompensation for den tid udstyret var ude af funktion/drift og kun forhold til den specifikke del af udstyret hvor fejl/nedbrud opstod. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl, som er opstået i kundens, venue eller 3. mands udstyr, signalveje eller medier.


 Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.


Tilbud på produktioner/opsætninger af lejet udstyr, omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, bro eller toldafgifter. Det er til hver en tid lejers ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. Til LejDetHer.dk køretøjer. Registreringsnumre på vore biler kan oplyses på opfordring. Samtidig er det lejers ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er clearet så vi kan køre til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det lejers ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før opsætningens start.


Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskab lejer eller ordregiver. Det er lejers ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå. Såfremt opstilling er påbegyndt og udført korrekt efter tegning/anvisning eller beskrivelse, og kunde ønsker lejede udstyr omplaceret, debiteres der ekstratimer efter gældende takst.


 Forsikringsbetingelser


Udstyr lejet hos LejDetHer.dk skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Som kunde hos os er du altid velkommen til selv, at forsikre udstyret hos eget forsikringsselskab. Dog viser vores erfaring os, at det ofte er svært at finde en forsikring der dækker teknisk udstyr samt, at de forsikringer der eksisterer ofte er meget dyre. Derfor tilbyder LejDetHer.dk vores kunder, at forsikre udstyret gennem os mod et tillæg på 5% af bruttolejeprisen. Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på 12.500 kr. ex moms og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.


Forsikringen dækker ikke:


·         Udenfor Danmark


·         Ridser på skærme, optikker og lærreder


·         Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af lejer eller dennes ansatte og repræsentanter


·         Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse


·         Driftstab eller anden indirekte følge af skade


·         Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne


·         Bortkommen udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.


·         Simpelt tyveri


·         Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold


·         Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum


·         Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler


·         Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde denne til politiet straks. Samtidig skal LejDetHer.dk underrettes hurtigst muligt. LejDetHer.dk skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.


 Betingelser ved leje af udstyr


Afhentning, transport og returnering


Det lejede skal afhentes på LejDetHer.dk aktuelle lageradresse; Kalbyvej 32, 4684 Holmegaard, med mindre andet er aftalt. Såfremt lejer selv afhenter det lejede skal transporten ske i dertil egnet køretøj og på forsvarlig måde. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at underkende transporten. Opbevaring af udstyret skal ske i aflåst rum ved stuetemperatur. Afhentnings- og returneringssted er: Kalbyvej 32, 4684 Holmegaard. Lejer skal afhente og returnere lejet udstyr ved indgangsporten til vores lager. LejDetHer.dk forbeholder sig, til en hver tid, retten til at få fremvist gyldigt kørekort, sygesikringsbevis, pas eller andet gyldigt identifikationsdokument på den ansvarlige lejer af udstyret. Lejer underskriver altid en kvittering for modtagelse af det lejede udstyr, samt kvitterer for accept af de gældende generelle lejebetingelser for LejDetHer.dk. Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der debiteres pt. 500 kr. pr. time, for rengøring af udstyr og kabler incl. hjælpematerialer.


 Betingelser ved udlejningsudstyr under udendørsarrangementer


Ved udendørsarrangementer skal alt udstyr/effekter sikres effektivt mod vejr, vind og andre eksternaliteter. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at underkende, og stoppe produktionen/lejers opsætning indtil nødvendig sikring er foretaget.


 Ansvar for det lejede udstyr


Udstyret må kun anvendes af lejer eller dennes repræsentant.


Lejeren er i lejeperioden fuldt ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. Eventuelle skader eller bortkomster skal uden ubegrundet ophold anmeldes til LejDetHer.dk. Tyveri, hærværk og ulykker skal endvidere politianmeldes. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra LejDetHer.dk. LejDetHer.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. LejDetHer.dk forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af tilsvarende funktion. LejDetHer.dk er berettiget til selv, eller ved repræsentant, når som helst at besigtige det lejede udstyr på brugsstedet.


 Afbrydelse af lejeperiode og/eller produktion


Såfremt lejer under lejeperioden misligholder de gældende lejebetingelser, kan LejDetHer.dk til hver en tid erklære kontrakten annulleret og afhente det lejede udstyr på lejers regning. Lejer er fortsat forpligtet til at betale fuld lejeafgift + eventuelle omkostninger ved annullering af kontrakten og afhentning af udstyret. De, i dette afsnit nævnte, forhold er også gældende i tilfælde hvor LejDetHer.dk har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort hvad denne kan for at sikre disse forhold. LejDetHer.dk forbeholder sig samtidig retten til at afbryde en produktion/opsætning, helt eller momentant, hvis LejDetHer.dk har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort nogle tiltag for at sikre disse forhold.


 Kapacitet og forhold


Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for, at udstyret opfylder Lejers særlige forventninger om kvalitet og formålstjenlighed.


 Personlige data


Persondatapolitik hos LejDetHer.dk


Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LejDetHer.dk.


Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.


 Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler


 Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.


Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.


LejDetHer.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


Gennemfører et køb eller ved lejeaftale af vores produkter og ydelser.


Opretter en kundekonto


 Tilmelder dig vores nyhedsbrev


Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback


Den dataansvarlige


Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på LejDetHer.dk er LejDetHer.dk APS Kalbyvej 32, 4684 Holmegaard Danmark. CVR nr. 38281143


Behandlingsgrundlag og formål


 Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Dir tlf. nr. for at kunne kontakte dig ved spørgsmål eller ved levering af din ordre.


Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.


 Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.


 Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe eller leje nogle af vores produkter på vores hjemmeside.


Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare.


 Andre modtagere af personoplysninger


Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.


Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefon nummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Postnord, GLS eller Danske fragtmænd med henblik på levering af dine indkøb.


 Vi har vores webshop og betalingssystem gennem følgende leverandør, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DLX A/S datacentre.


 Betalingssystem. Danske Bank Mobilpay, QuickPay og Clear Channel.


Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


 Dine rettigheder


Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:


At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata


At få slettet persondata


 Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive


klage til en databeskyttelsesmyndighed.


Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: info@lejdether.dk


 Såfremt du har spørgsmål til lejebetingelserne er du velkommen til at kontakte os.


 Klage


En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus på dette link. Nævnenes Hus


 LejDetHer.dk


Kalbyvej 32


4684 Holmegaard


CVR.nr. 38281143


Tlf. +45 321 4444 1


Mail: info@LejDetHer.dk


Website Security Test